PREDAJ PRISLÚCHAJÚCICH POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ZMYSLE ZÁKONA č.182/1993 Z.z. V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV (ďalej len zákona)

od novembra 2010 aj PREDAJ PRISLÚCHAJÚCICH POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZVERENÝCH DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI DEVÍNSKA NOVÁ VES VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

H-PROBYT, spol. s.r.o. sa v roku 2003 zúčastnila verejnej súťaže na zabezpečenie predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 v znení neskorších predpisov, kde družstvá, mestské časti alebo súkromní investori nemohli s prevodom bytov resp. nebytových priestorov tieto previesť, nakoľko neboli ich vlastníkmi. Na základe výsledkov tejto súťaže má H-PROBYT, spol. s.r.o. uzavretú Mandátnu zmluvu s Hlavným mestom SR Bratislava, podľa ktorej zabezpečuje prevody týchto pozemkov.

Celá činnosť pozostáva z nasledovných krokov:

 1. odstúpenie žiadostí občanov Hlavným mestom SR Bratislava, resp. mestskou časťou Devínska Nová Ves našej spoločnosti
 2. zber údajov
  Vlastníci sú prizvaní výveskou na dome aby doručili:
  1. kúpnu zmluvu, ktorou nadobudli byt (nebytový priestor) – odovzdať treba kópiu 1. strany zmluvy a strany, kde je uvedený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, prípadne iný doklad, ktorým nadobudli byt(nebytový priestor) do vlastníctva
  2. občiansky preukaz vlastníkov bytu (nebytového priestoru) (nie nájomníkov !)
  3. telefonický kontakt
  4. kópia listu vlastníctva bytu
 3. vypracovanie návrhu na prevod vlastníctva pozemku do mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 4. spracovanie zmlúv a návrhov na vklad do katastra nehnuteľností a ich rozmnoženie
 5. podpis zmlúv povereným zástupcom primátora k tomuto úkonu
 6. podpis zmlúv nadobúdateľmi spoluvlastníckych podielov na pozemku
 7. platby za pozemok, ich kontrola
  Cena pozemku:
  • pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva alebo podľa osobitného predpisu
   0,17 €/m2 krát spoluvlastnícky podiel v zmysle „zákona“ (§ 18a ) a uznesenia mestského zastupiteľstva
  • pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt komerčným spôsobom cenu za m2 schvaľuje mestské zastupiteľstvo
  • pre ostatných vlastníkov bytov 49,79 €/m2 krát spoluvlastnícky podiel (§ 18a zákona)S návrhom na vklad je nadobúdateľ v zmysle „zákona“ a uznesenia mestského zastupiteľstva povinný zaplatiť správe poplatky katastra, t.j. za každý úkon 66,- €. Tento poplatok sa platí prostredníctvom kolku.
 8. podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva príslušnému katastrálnemu úradu

Kancelária našich pracovníkov, ktorí zabezpečujú predaje sa nachádza  na Blagoevovej ulici číslo 9 v budove sídla oddelenia Magistrátu  pre daň z nehnuteľností (oproti Ekonomickej univerzite, neďaleko budovy Doprastavu). Kancelária je na prízemí, vchod z parkoviska pred budovou.

Štádia rozpracovanosti

Pracovisko Blagoevova 9 poskytuje klientom komplexné informácie o štádiu rozpracovanosti jednotlivých zmlúv o prevode spoluvlastníckych podielov k pozemkom. Požiadavky riešime individuálne odpoveďami na pracovisku, telefonicky alebo e-mailom. /Prejsť na sekciu Kontakt – Blagoevova 9/