Údaje o spoločnosti: H-PROBYT, spol. s r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15118/B, IČO: 35722924, DIČ: 2020267777, IČ DPH: SK2020267777, v mene ktorej koná: Ing. Libuša Šoltészová, konateľka spoločnosti (ďalej len ako „správca“). Správca prehlasuje, že osvedčením vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 12.09.2016 je zapísaný v zozname správcov bytových domov  pod ev. č. 0050  v súlade so zákonom č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný  poriadok  upravuje  práva  a  povinnosti správcovskej spoločnosti a vlastníkov  alebo  nájomcov  bytov  alebo  nebytových  priestorov (ďalej  len  ako „reklamujúca osoba„) v správe správcovskej spoločnosti, v súvislosti s reklamáciami služieb,  poskytovaných správcovskou spoločnosťou vrátane  podmienok  a  spôsobu reklamácií.

Čl. II.
Vymedzenie pojmov

 1. Reklamujúca osoba je osoba, s ktorou správca má alebo mal uzatvorenú zmluvu o výkone správy v bytovom dome, alebo osoba ktorá je jej právnym nástupcom.
 2. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za služby, ktoré sú reklamujúcej osobe poskytované na základe zmlúv uzatvorených správcom.
 3. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania.

Čl. III.
Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Reklamujúca osoba je oprávnená uplatniť reklamáciu voči správcovi, ak má výhrady súvisiace s plneniami dohodnutými v uzatvorených zmluvách alebo v súvislosti s dohodnutými prácami a službami správcu, a to najneskôr v lehote podľa Článok V. tohto reklamačného poriadku.

Čl. IV.
Forma, miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamujúca osoba je oprávnená uplatniť reklamáciu v sídle správcu osobne počas stránkových hodín, alebo písomným podaním adresovaným do sídla správcu, pričom za písomné podanie sa považuje aj uplatnenie reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty na adrese správcu.
 2. Kontaktné údaje pre účely podania reklamácie sú:
  H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
  alebo
  reklamacie@hprobyt.sk
 3. Reklamujúca  osoba je  oprávnená uplatniť  reklamáciu  iba  v  prípade,  ak  má pochybnosti súvisiace s plnením zmluvne dohodnutých činností zo strany správcu.
 4. Z reklamácie musí byť zrejmé kto ju uplatňuje (identifikačné údaje o reklamujúcej osobe v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail), čo je predmetom reklamácie (z reklamácie musí byť zrejmé vady kvality alebo vady správnosti ktorej služby resp. ktorého úkonu sa vytýkajú) a čoho sa reklamujúca osoba domáha. Reklamujúca osoba je povinná k reklamácii doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou resp. s reklamovaným úkonom, ktoré preukazujú skutočnosti ňou tvrdené.
 5. Reklamujúcej osobe, ktorá uplatnila reklamáciu vydá správca o tom  potvrdenie  tou  istou  formou  akou reklamujúca osoba reklamáciu uplatnila.
 6. Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie a/alebo neboli k nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia reklamujúcej osoby,  správca  vyzve reklamujúcu  osobu na ich  doplnenie. Ak reklamujúca osoba pripojila k reklamácii fotokópie dokladov, je správca oprávnený  vyzvať reklamujúcu  osobu na  predloženie  ich  originálov  alebo  úradne osvedčených kópií.
 7. Za reklamáciu sa nepovažuje podanie reklamujúcej osoby, ktoré podľa obsahu je:
  1. žiadosť o identifikáciu platby,
  2. žiadosť o identifikáciu príkazcu platby,
  3. žiadosť o identifikáciu príjemcu platby,
  4. žiadosť o vrátenie platby,
  5. žiadosť o preverenie resp. prešetrenie  správnosti  zaúčtovania  platby;  pokiaľ  z  jej  obsahu  nevyplýva,  že reklamujúca osoba vytýka nesprávnosť zaúčtovania platby,
  6. žiadosť o preverenie resp. prešetrenie  správnosti  zaúčtovania  platby;  pokiaľ  z  jej  obsahu  nevyplýva,  že reklamujúca osoba vytýka nesprávnosť zaúčtovania platby,
  7. žiadosť o kópiu alebo výpis pokladničného dokladu,
  8. podnet na zlepšenie poskytovaných služieb,
  9. žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je preverenie resp. prešetrenie správnosti alebo kvality poskytovaných služieb,
  10. vyžiadanie  potvrdenia  na  úradné  účely,
  11. vyžiadanie  potvrdenia  o zrealizovanej platbe,
  12. vyžiadanie potvrdenia alebo vyhlásenia správcu bytového domu o stave nedoplatkov na byte alebo nebytovom priestore,
  13. vyžiadanie potvrdenia o upustení od výkonu záložného práva,
  14. stanovisko reklamujúcej osoby k oznámeniu o započítaní,
  15. sťažnosť
  16. opravný prostriedok proti rozhodnutiu orgánu správcu.
 8. Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje:
  1. ktorou reklamujúca osoba  reklamuje chyby kvality alebo správnosti služieb, ktoré nevyplývajú  zo  zmluvného  vzťahu  medzi  reklamujúcou  osobou  a  správcom,
  2. reklamácia, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s dobrými mravmi,
  3. reklamácia, v ktorej reklamujúca osoba uvádza skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde,
  4. reklamácia doručená po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v Článok V. bod 1. tohto reklamačného poriadku.
 9. Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, nepovolenou formou, na nepríslušnom mieste, oneskorene alebo vo veci prebieha alebo bolo právoplatne ukončené súdne či iné konanie, je správca oprávnený reklamáciu odmietnuť, o čom reklamujúcu osobu písomne upovedomí.

Čl. V.
Lehota na podanie reklamácie

 1. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet reklamácie, alebo je podnetom pre reklamáciu. Inak zaniká právo na úspešné uplatnenie reklamácie resp. zanikajú práva (nároky) zo zodpovednosti za vady správnosti alebo kvality poskytnutej služby alebo úkonu.

Čl. VI.
Vybavenie reklamácie

 1. Ak reklamáciu nemožno vybaviť ihneď, je správca povinný na základe požiadania reklamujúcej osoby potvrdiť prijatie reklamácie uplatnenej reklamujúcou osobou.
 2. Správca je povinný vydať reklamujúcej osobe písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie alebo vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (znalecký posudok, skúška a vystavenie protokolu o úradnom overení meradla a pod.).
 3. Správca je povinný viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách obsahuje najmä údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 4. Správca oznámi reklamujúcej osobe výsledok vybavenia reklamácie tou istou formou akou reklamujúca osoba reklamáciu uplatnila.
 5. Ak nesprávnosť alebo vada kvality poskytnutej služby bola spôsobená uvedením nesprávnych alebo nepravdivých údajov zo strany reklamujúcej osoby, nesplnením alebo porušením povinnosti vyplývajúcej pre reklamujúcu osobu zo zmluvných podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, má správca voči reklamujúcej osobe nárok na úhradu nákladov vynaložených na prešetrenie a vybavenie ním uplatnenej reklamácie.
 6. Ak reklamujúca osoba nesúhlasí s výsledkom vybavenia reklamácie, je oprávnená uplatniť voči správcovi ďalšiu reklamáciu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku reklamácie. Pre ďalšiu reklamáciu podľa predchádzajúcej vety platia ustanovenia tohto reklamačného poriadku, s výnimkou možnosti jej preskúmania ďalšou reklamáciou voči správcovi. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo reklamujúcej osoby na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi reklamujúcou osobou a správcom, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom, sa riadia uzatvorenou zmluvou o výkone správy a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Správca je oprávnený zmeniť tento reklamačný poriadok, a to v nadväznosti na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky.  Zmena reklamačného poriadku bude uskutočnená zverejnením zmeneného reklamačného  poriadku s určením  jeho  účinnosti, a to najneskôr  v  deň,  kedy  má nadobudnúť účinnosť.
 3. Tento reklamačný poriadok platí na dobu neurčitú.
 4. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle správcu www.hprobyt.sk a je k dispozícií v sídle správcu.

V Bratislave, dňa 15.12.2022

Ing. Libuša Šoltészová
konateľka spoločnosti
H-PROBYT, spol. s r.o.