Por. čísloDruh služby Bez DPH (€)DPH (€)Spolu (€)
 1.Vyhotovenie kópie A4 jednostranná0,170,030,20
 2.Poplatok za vystavenie potvrdenia o veku domu,
okrem zástupcov (hradí vlastník)
3,900,784,68
 3.Poplatok za vystavenie potvrdenia – kataster3,900,784,68
 4.Príjem a výdaj z pokladne
okrem upratovačov a zástupcov vlastníkov
2,000,402,40
 5.Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných nebytových priestorov31,606,3237,92
 6.Poplatok za účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zákona a za organizovanie písomného hlasovania
– úver, ŠFRB, výber zhotoviteľa, spracovanie dokumentácie a protokolov pri odovzdávaní správy domu a pod.
100,0020,00120,00
 7.Poplatok za zabezpečenie úveru pre dom podľa administratívnej náročnosti0,5%- 1,5 %
 8.Poplatok za spracovanie dokumentácie pre poskytnutie grantov100,0020,00120,00
 9.Spracovanie Daňového priznania pre spoločenstvá52,0010,4062,40
 10.Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu podl’a zákona
č.595/2003 §43 ods.3 pís. g bod 14
od 1,-€ do 332,- €
od 333,- € do 1000,- €
nad 1000,-€


16,60
40,00
66,00


3,32
8,00
13,20


19,92
48,00
79,20
 11.Jednorazový poplatok za všetky úkony súviasiace so splatením úveru a ukončením úveru300,0060,00360,00
 12.Zaslanie upomienky prostredníctvom SMS0,100,020,12
 13.Prístup na WEB PORTAL DOMUS (mesačný poplatok)0,150,030,18
 14.*Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka20,004,0024,00
 15.Spracovanie splátkového kalendára dlžníka10,002,0012,00
 16.Výber v hotovosti nad 900,- €10,002,0012,00
 17.Spracovanie platobného rozkazu na úhradu pohl’adávky a príprava dokumentácie30,006,0036,00
 18.Poplatok za spracovanie záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov s predložením potrebných dokladov do katastra nehnuteľností40,008,0048,00
 19.Administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácií1,-€/mes. /byt/NP/garáž max. 30,- €6,0036,00
 20.– stavebné povolenie
– ohlásenie stavby
– kolaudačné konanie
– zabezpečenie inžinierskej činnosti
350,00
150,00
150,00
500,00
70,00
30,00
30,00
100,00
420,00
180,00
180,00
600,00
 21.Spracovanie podkladov návrhu na vykonanie exekúcie20,004,0024,00
 22.Spracovanie mzdy – odmeny pre zástupcov vlastníkov, domovníka alebo iného zamestnanca bytového domu15,003,0018,00
 23.Príprava podkladov na súdne konanie8016,0096,00
 24.Účasť na súdnom konaní30,00 €/hod.6,0036,00
 25.Pravidelná mesačná prehliadka technologických zariadení spôsobilou osobou30,00 – 50,00
 26.Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za byt a NP / mesiac20,004,0024,00
Vypracovala : JUDr. Lucia KrmíčkováSchválené dňa:2.8.2019

* Bod 14 sa nevzťahuje na prvý prevod vlastníctva z investora resp. developera

Back to top