Por. čísloDruh služby Bez DPH (€)DPH (€)Spolu (€)
1.Vyhotovenie kópie A4 jednostranná0,170,030,20
2.Poplatok za vystavenie potvrdenia o veku domu,
okrem zástupcov vlastníkov (hradí vlastník)
4,170,835,00
3.Poplatok za vystavenie potvrdenia – kataster4,170,835,00
4.Príjem a výdaj z pokladne2,000,402,40
5.Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných nebytových priestorov35,007,0042,00
6.Poplatok za účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových nad rámec zákona a za prípravu dokumentácie a organizovanie písomného hlasovania100,0020,00120,00
7.Poplatok za zabezpečenie úveru pre dom podľa administratívnej náročnosti0,5%- 1,5 %
8.Poplatok za spracovanie dokumentácie pre poskytnutie grantov100,0020,00120,00
9.Spracovanie Daňového priznania pre spoločenstvá52,0010,4062,40
10.Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu podl’a zákona
č.595/2003 §43 ods.3 pís. g bod 14
od 1,-€ do 332,- €
od 333,- € do 1000,- €
nad 1000,-€


17,00
40,00
70,00


3,40
8,00
14,00


20,40
48,00
84,00
11.Jednorazový poplatok za všetky úkony súviasiace so splatením úveru a ukončením úveru300,0060,00360,00
12.Zaslanie upomienky prostredníctvom SMS a e-mailom (hradí dlžník)3,000,603,60
13.Zaslanie upomienky prostredníctvom pošty (hradí dlžník)6,001,207,20
14.Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka (hradí nový vlastník)*20,004,0024,00
15.Spracovanie splátkového kalendára dlžníka20,004,0024,00
16.Výber v hotovosti nad 900,- €10,002,0012,00
17.Spracovanie platobného rozkazu na úhradu pohl’adávky a príprava dokumentácie30,006,0036,00
18.Poplatok za spracovanie záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov s predložením potrebných dokladov do katastra nehnuteľností na vyznačenie na LV40,008,0048,00
19.Mesačná kontrola spotreby diaľkových odpočtov0,250,050,30
20.Administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácií1,-€/mes. /byt/NP/garáž max. 40,- €8,0048,00
21.– stavebné povolenie
– ohlásenie stavby
– kolaudačné konanie
– zabezpečenie inžinierskej činnosti
350,00
150,00
150,00
500,00
70,00
30,00
30,00
100,00
420,00
180,00
180,00
600,00
22.Spracovanie podkladov návrhu na vykonanie exekúcie20,004,0024,00
23.Spracovanie a evidencia podkladov pre mzdy – odmeny pre zástupcov vlastníkov, domovníka alebo iného zamestnanca bytového domu15,003,0018,00
24.Príprava podkladov na súdne konanie80,0016,0096,00
25.Účasť na súdnom konaní alebo na konaní s verejno právnymi orgánmi30,00 €/hod.6,0036,00
26.Pravidelná mesačná prehliadka technologických zariadení spôsobilou osobou30,00 – 50,00
27.Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za byt a NP / mesiac20,004,0024,00
28.Prístup na WEB PORTAL „poschodoch“ (mesačný poplatok)0,250,050,30

Vypracovala : Ing. Libuša Šoltészová
Schválené dňa:
Platné od:
22.8.2022
1.9.2022

* bod 14 sa nevzťahuje na prvý prevod z investora resp. developera