OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou  H-PROBYT, spol. s r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

Účel

spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

– zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,

Zoznam osobných údajov

titul, meno a priezvisko, adresa,  číslo účtu

 

Účel

vymáhanie pohľadávok

Právny základ

– zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

– zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

– zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

– zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa

 

Účel

exekúcie

Právny základ

– zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zoznam osobných údajov

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

 

Účel

evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

–  Súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

 

Účel

správa domu v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Právny základ

– zákon č. 182/1993 Z. z. o  vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky

 

Účel

evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

–  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 GDPR

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa,

3. Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasy, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

5. Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú osobu, ktorej adresa je hprobyt@hprobyt.sk alebo písomne na adresu: H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava. Naša poverená osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.